Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
Mapa webu
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Zastavení č. 24 Živočichové

Zastavení č. 24 Živočichové 

  fauna   fauna   ptactvo  lesní zvěř

V jižní části NPP jsme se podrobněji seznámili s ptačími obyvateli listnatého lesa. Z celkového počtu asi osmdesáti druhů ptáků hnízdících v Babiččině údolí žijí při okrajích lesů, v zámeckém parku a v zahradách zvonek zelený, stehlík obecný, straka obecná a bažant obecný. V otevřené krajině hnízdí rákosník zpěvný, ťuhýk obecný, cvrčilka zelená a stále vzácnější koroptev polní. Při březích řeky občas zahlédneme skorce vodního, ledňáčka říčního nebo konipasa horského. 

Z dravců žijí převážně v severní části Babiččina údolí káně lesní, jestřáb lesní, krahujec obecný a poštolka obecná. Ve starých jehličnatých a smíšených lesních porostech v okolí Zlámaného potoka hnízdí datel černý, v jehličnatých lesích sojka obecná, brávník obecný, křivka obecná a naši nejmenší ptáci, hojnější králíček obecný a vzácnější králíček ohnivý. V mladých porostech žijí v skrytu pěvuška modrá, budníček větší a kolem strží a potoků střízlík obecný. 

Babiččino údolí patří k nejvýznamnějším nalezištím měkkýšů v České republice. Na různých lokalitách po obou stranách řeky v zachovaných přirozených lesních společenstvech, na slínovcích i poblíž travertinových pramenišť, bylo zjištěno 86 lužních, vlhkomilných, lesních, skalních a vodních druhů. Nejzápadnějšího rozšíření zde dosahuje vlasovka karpatská, své nejjižnější naleziště má pod rýzmburským altánem krkonošská rasa alpské vřetenatky utajené. Vzácné jsou také vrásenka orlojovitá, sklovatka rudá, trojlaločnatka pyskatá, keřnatka vrásčitá a plžice štíhlá. 

Ve vlhkých listnatých porostech žijí obojživelníci, mlok skvrnitý, hojněji ropucha obecná a skokan hnědý, ve vodním prostředí čolek obecný, kuňka obecná a skokan zelený. Plazi jsou zastoupeni užovkou obojkovou a nepříliš hojnou zmijí obecnou. 

Ze savců připomeňme drobné hmyzožravé savce, rejska obecného, rejsce vodního, ježka evropského, a hlodavce, hraboše polního, norníka rudého, myšici lesní, veverku obecnou a ondatru pižmovou. K stálé lovné zvěři patří z šelem kuna lesní a kuna skalní, liška obecná a jezevec lesní, z kopytníků hojný srnec obecný, ze zajícovců ubývající zajíc polní. Střídavě se objevuje v údolí i zvěř černá – prase divoké a výjimečně i jelen evropský.

Zastavení č.24

Przystanek nr 24 Fauna

W południowej części obszaru chronionego bliżej zapoznaliśmy się z mieszkańcami lasu liściastego. Spośród około osiemdziesięciu gatunków ptaków gniazdujących w Dolinie Babuni na skraju lasów, w parku pałacowym i w ogrodach żyje dzwoniec zwyczajny, szczygieł, sroka zwyczajna i bażant zwyczajny. Na otwartym terenie gniazduje łozówka, gąsiorek, świerszczak zwyczajny i coraz rzadziej występująca kuropatwa zwyczajna. Przy brzegu rzeki niekiedy spotkać można pluszcza zwyczajnego, zimorodka zwyczajnego czy pliszkę górską. Do ptaków drapieżnych, które w większości zamieszkują północną część Doliny Babuni, należą myszołów zwyczajny, jastrząb zwyczajny, krogulec zwyczajny i pustułka zwyczajna. W starych drzewostanach iglastych i mieszanych w okolicach potoku zwanego Zlámaný gniazduje dzięcioł czarny, w lasach iglastych sójka zwyczajna, paszkot, krzyżodziób świerkowy i nasze najmniejsze ptaki – częściej występujący mysikrólik zwyczajny i rzadszy zniczek zwyczajny. W młodych drzewostanach żyją w ukryciu płochacz pokrzywnica i piecuszek, zaś wokół wąwozów i strumieni strzyżyk zwyczajny. Dolina Babuni jest jednym z najważniejszych miejsc występowania mięczaków w Republice Czeskiej. Na różnych stanowiskach po obu stronach rzeki w zachowanych naturalnych zbiorowiskach leśnych, na marglach i w pobliżu źródeł trawertynowych stwierdzono występowanie 86 gatunków łęgowych, wilgociolubnych, leśnych, skalnych i wodnych. Gatunkiem występującym najbardziej na zachód jest tutaj ślimak karpacki, na południe, pod Altaną Rýzmburską karkonoska odmiana alpejskiego ślimaka Cochlodina dubiosa corcontica. Rzadkie są również takie gatunki, jak krążałek ostrokrawędzisty, daudebardia czerwona, ślimak obrzeżony, ślimak pagórkowy i pomrowiec budapesztański.

W wilgotnych lasach liściastych żyją płazy – salamandra plamista, częściej występująca ropucha szara i żaba trawna, spośród gatunków wodnych traszka zwyczajna, kumak nizinny i żaba wodna. Gady reprezentowane są przez zaskrońca zwyczajnego i niezbyt często występującą żmiję zygzakowatą. Spośród ssaków warto wymienić niewielkie gatunki owadożerne, takie jak ryjówka aksamitna, rzęsorek rzeczek, jeż zachodni, a także gryzonie – nornik zwyczajny, nornica ruda, myszarka leśna, wiewiórka pospolita i piżmak amerykański. Do stałych zwierząt łownych zalicza się drapieżniki: kunę leśną i kunę domową, lisa rudego i borsuka europejskiego, spośród zwierząt kopytnych często występuje sarna europejska, zaś spośród zajęczaków zając szarak. Sporadycznie w dolinie pojawia się również zwierzyna czarna – dzik euroazjatycki i, jeszcze rzadziej, jeleń szlachetny.

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme