Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Zastavení č. 24 Živočichové

Zastavení č. 24 Živočichové 

Barunka   fauna   fauna   ptactvo  lesní zvěř

V jižní části NPP jsme se podrobněji seznámili s ptačími obyvateli listnatého lesa. Z celkového počtu asi osmdesáti druhů ptáků hnízdících v Babiččině údolí žijí při okrajích lesů, v zámeckém parku a v zahradách zvonek zelený, stehlík obecný, straka obecná a bažant obecný. V otevřené krajině hnízdí rákosník zpěvný, ťuhýk obecný, cvrčilka zelená a stále vzácnější koroptev polní. Při březích řeky občas zahlédneme skorce vodního, ledňáčka říčního nebo konipasa horského. 

Z dravců žijí převážně v severní části Babiččina údolí káně lesní, jestřáb lesní, krahujec obecný a poštolka obecná. Ve starých jehličnatých a smíšených lesních porostech v okolí Zlámaného potoka hnízdí datel černý, v jehličnatých lesích sojka obecná, brávník obecný, křivka obecná a naši nejmenší ptáci, hojnější králíček obecný a vzácnější králíček ohnivý. V mladých porostech žijí v skrytu pěvuška modrá, budníček větší a kolem strží a potoků střízlík obecný. 

Babiččino údolí patří k nejvýznamnějším nalezištím měkkýšů v České republice. Na různých lokalitách po obou stranách řeky v zachovaných přirozených lesních společenstvech, na slínovcích i poblíž travertinových pramenišť, bylo zjištěno 86 lužních, vlhkomilných, lesních, skalních a vodních druhů. Nejzápadnějšího rozšíření zde dosahuje vlasovka karpatská, své nejjižnější naleziště má pod rýzmburským altánem krkonošská rasa alpské vřetenatky utajené. Vzácné jsou také vrásenka orlojovitá, sklovatka rudá, trojlaločnatka pyskatá, keřnatka vrásčitá a plžice štíhlá. 

Ve vlhkých listnatých porostech žijí obojživelníci, mlok skvrnitý, hojněji ropucha obecná a skokan hnědý, ve vodním prostředí čolek obecný, kuňka obecná a skokan zelený. Plazi jsou zastoupeni užovkou obojkovou a nepříliš hojnou zmijí obecnou. 

Ze savců připomeňme drobné hmyzožravé savce, rejska obecného, rejsce vodního, ježka evropského, a hlodavce, hraboše polního, norníka rudého, myšici lesní, veverku obecnou a ondatru pižmovou. K stálé lovné zvěři patří z šelem kuna lesní a kuna skalní, liška obecná a jezevec lesní, z kopytníků hojný srnec obecný, ze zajícovců ubývající zajíc polní. Střídavě se objevuje v údolí i zvěř černá – prase divoké a výjimečně i jelen evropský.

 

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme