Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
Mapa webu
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Zastavení č. 4 Geologie údolí

Geologie údolí

Intenzivní druhohorní vrásnění způsobilo ke konci spodní křídy pokles severní části českého masívu, a rozsáhlá oblast Čech byla proto zhruba před sto miliony let zaplavena mělkým mořem.

Svrchnokřídové moře usadilo v cenomanských a turonských vrstvách dnešní pískovce a písčité slínovce obsahující často jehlice mořských hub – spongie. Po prohloubení moře ve středním turonu se usazovaly slínovce, slinité prachovce a vápnité jemnozrnné pískovce, které budují východočeskou křídovou tabuli.

Spodnoturonské sedimenty vytvářejí v Babiččině údolí mezi Českou Skalicí a Ratibořicemi skalnaté svahy. Slínovce se spongiemi, tzv. opuky, dosahují v jižní části Babiččina údolí mocnosti 40 metrů. Rozpukané svislé skalní stěny sesedají ve velkých blocích do údolí a větráním se při úpatí skal a svahů rozpadají na nepravidelné roubíky a kostky, na nichž se vyskytují zkameněliny druhohorních mlžů, na nejhojněji Inoceramus labiatus a Pecten orbicularis.

Větráním a erozí vznikají ve skalních blocích otevřené pukliny a chodby, např. Koldova díra na levém břehu Úpy nedaleko Vilémova mostu. Vedou do ní dva otvory ve výšce asi 15 m od hladiny řeky. Hlavní otvor je 2 m vysoký a 1 m široký, délka chodby je 20 m, šířka většinou 1 m a maximální výška 5 m. Jméno dala místu pověst, podle níž sem ústila tajná chodba z náchodského zámku. Vybudoval jí prý husitský hejtman a držitel Náchoda Jan Kolda ze Žampachu.

Na sever od bílého mostu spodnoturonských sedimentů ubývá. Vystupují na povrch jen jako malé skalky v horních partiích svahů, např. při lesní pěšině z Bílého kopce na Rýzmburk.

geologické útvary   geologie  geologie  geologie

Foto: Martina Kolinská 

Zastavení č.4

Przystanek nr 4 Geologia doliny

Intensywne mezozoiczne fałdowanie spowodowało, że pod koniec dolnej kredy zapadła się północna część Masywu Czeskiego, a duży obszar Czech około sto milionów lat temu został zalany przez płytkie morze. Morze górnokredowe osadziło w warstwach cenomanu i turonu dzisiejsze piaskowce i piaszczyste margle, często zawierające igły gąbek morskich (spikule). Po pogłębieniu się morza w środkowym turonie osadziły się margle, mułowce sinicowe i wapienne piaskowce drobnoziarniste, które tworzą wschodniobeskidzką płytę kredową. Osady dolnoturońskie tworzą skalne zbocza w Dolinie Babuni pomiędzy miejscowościami Czeska Skalica i Ratibořice. W południowej części Doliny Babuni margle ze spikulami gąbek, tzw. opoki, osiągają grubość 40 metrów. Spękane, pionowe ściany skalne schodzą dużymi blokami do doliny i wskutek wietrzenia u podnóża skał i stoków rozpadają się na nieregularne większe i mniejsze bloki, na których występują skamieniałości mezozoicznych małży, przede wszystkim Inoceramus labiatusPecten orbicularis. Na północ od Białego Mostu (Bílý most) zmniejsza się ilość osadów dolnoturońskich. Na powierzchnię wychodzą tylko w postaci małych skałek w górnych partiach zboczy, np. nieopodal leśnej ścieżki ze wzgórza Bílý kopec do Rýzmburku.

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme