Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
Mapa webu
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Zastavení č. 2 Muzeum Boženy Němcové

Již o průčelí bílé zájezdní hospody, jejíž okna v přízemku měla mříže pěkně kované, při spodku ven vyduté, hlásila se jiřinková slavnost girlandami z chvojí; v jejich zeleni pestřily se jiřiny, jakož i ve věnci kolem bílého plechového lva zavěšeného na železné tyči nade dveřmi.

Alois Jirásek: U nás

Muzeum Boženy Němcové – Steidlerův hostinec, klášter voršilek. 

Původně zájezdní hospoda U Bílého lva, postavená roku 1824 Josefem Steidlerem na rozvalinách maloskalické tvrze, pozbyla s rozvojem železniční dopravy v druhé polovině 19. století na významu, zakladatelův syn Václav proto hostinec roku 1877 prodal jeptiškám řádu voršilek. Slavná česká hospoda byla postupně přestavěna a přeměněna v klášter s německým výchovným ústavem. Klášter koupil roku 1919 továrník Zdenko Böhm, zboural kapli a budovu nad řekou přestavěl do dnešní podoby. Böhmovi byl majetek znárodněn. Do 60. let 20. století se v objektu v objektu nacházely byty, byl zde internát textilního závodu TIBA ze Dvora Králové nad Labem.

Roku 1962 byla u příležitosti 100. výročí spisovatelčina úmrtí dokončena nákladná rekonstrukce Steidlerova hostince slavnostním otevřením renovované expozice Muzea Boženy Němcové, které sem bylo přemístěno ze staré radnice na českoskalickém náměstí. Budova byla dána téměř do původního stavu, z bývalé kočárovny vznikla výstavní síň a po vybourání klášterní zdi mezi muzeem a farou byl založen Jiřinkový park. První české literární muzeum počalo psát novou kapitolu svých dějin a stalo se uznávaným partnerem literárních historiků. Kromě činnosti výstavní, publikační či kulturní zpracovává bohaté sbírkové, knihovní a archivní fondy.

Co na informační desce nenajdete…..

V objektu muzea najdete stálou expozici věnovanou životu a dílu Boženy Němcové, expozici Bitva u České Skalice 28.6. 1866, stálou galerii obrazů Julie Winterové Mezerové a Josefa Vondráčka. Každoročně se konají další doprovodné výstavy a pravidelně začátkem září se v celém areálu koná výstava jiřinek. Muzeum udržuje tradici pěstování exotických krásek nejenom v Jiřinkovém parku, ale také na tvrzi a na políčkách u řeky.

 

 

 

Zastavení č.2

Muzeum Boženy Němcové   Muzeum Boženy Němcové   pamětní deska   pohled z tvrze na bývalou budovu kláštera  budova bývalého kláštera

Jsou místa, na nichž více než jinde cítíme úctu k minulým časům. Patří k nim Jiřinkový sál v bývalém zájezdním Steidlerově hostinci U Bílého lva. Roku 1836 jej nad kočárovnou svého hostince ve Skaličce (Malé Skalici, dnes součásti České Skalice) postavil kovář a kuršmíd Josef Steidler a spolu s nadšenými vlastenci a pěstiteli jiřinek ho zasvětil obrozeneckým slavnostem těchto květin. Ve dnech 13. a 14. září 1837 se zde konaly první slavnosti jiřinek – výstava květů a jiřinkový bál. Královnou plesu se tehdy stala ještě neznámá Barbora Němcová. Dva dny před tím měla svatbu v sousedním kostele a svatební hostinu ve Steidlerově hostinci.

 Slavnosti jiřinek se konaly každoročně do roku 1847. Navštěvovali je pravidelně dramatik Václav Kliment Klicpera, nakladatel Jan Hostivít Pospíšil, přírodovědec Josef František Smetana a další osobnosti českého národního života. Třetího jiřinkového plesu se zúčastnil mladý Bedřich Smetana a v upomínku na milé chvíle zde prožité složil Jiřinkovou polku. Roku 1840 přijel do České Skalice Ľudovít Štúr, představitel slovenského národního obrození. Božena Němcová se slavností zúčastnila podruhé roku 1844 v doprovodu svého lékaře a rádce Josefa Čejky.

Jiřinkový sál počátek 20. století Výstava jiřinek Plakát ke konání jiřinkových slavností Jiřinkový sál 70. léta Jiřinkový sál

Pomník Barunky Panklové. Pomník byl odhalen v parku před muzeem 13. září 1970. Jeho autorkou je akademická sochařka Marie Uchytilová-Kučová.

Barunka

Stará fara. V barokní budově z roku 1731 bydleli dva významní čeští vlastenci – páter František Hurdálek, pěstitel jiřinek a zakladatel slavností jiřinek, a P. Josef Myslimír Ludvík, regionální historik a kronikář.

Fara s kostelem

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Dnešní barokní podobu získal roku 1725. Z vnitřního vybavení je pozoruhodné řezbářské dílo Severýna Stolaře Nanebevzetí P. Marie na hlavním oltáři (1732) či cínová křtitelnice s nejstarším dochovaným písemným záznamem jména Česká Skalice (1490). V kostele si vzal Johann Pankel Terezii Novotnou, matku Barunky, budoucí spisovatelka se zde provdala za hrdého českého vlastence Josefa Němce.

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Maloskalická tvrz. Vznikla ve druhé polovině 13. století u křižovatky kladské a úpské stezky jako tvrz kolonizační. Po třicetileté válce zpustla a její dnešní podoba jen naznačuje původní rozsah.

Maloskalická tvrz

Przystanek nr 2 Muzeum Boženy Němcovej

Zajazd Steidlera, klasztor urszulanek

Obiekt, który pierwotnie był zajazdem Pod Białym Lwem, założonym w 1824 roku przez Josefa Steidlera na ruinach twierdzy w Małej Skalicy, stracił na znaczeniu wraz z rozwojem transportu kolejowego w drugiej połowie XIX wieku, dlatego syn założyciela, Václav, w 1877 roku sprzedał go zakonowi urszulanek. Słynna czeska gospoda została z czasem przebudowana i przekształcona w klasztor z niemieckim zakładem poprawczym. W 1919 roku klasztor kupił fabrykant Zdenko Böhm, który zburzył kaplicę, zaś budynek nad rzeką przebudował na postać, którą ma on po dziś dzień. Majątek Böhma został upaństwowiony. W 1962 roku, z okazji 100. rocznicy śmierci pisarki, ukończono szeroko zakrojony remont zajazdu Steidlera i uroczyście otwarto odnowioną ekspozycję Muzeum Boženy Němcovej, które przeniesiono tutaj ze starego ratusza położonego przy rynku w Czeskiej Skalicy. Budynek przywrócono do stanu niemalże pierwotnego, dawną wozownię przekształcono w salę wystawową, a po wyburzeniu muru klasztornego między muzeum a plebanią założono Park Dalii (Jiřinkový park). W obiekcie zwiedzać można stałą wystawę poświęconą życiu i twórczości Boženy Němcovej, ekspozycję pn. „Bitwa pod Czeską Skalicą 28.06.1866 r.” czy stałą galerię obrazów Julii Winterovej Mezerovej i Josefa Vondráčka. Co roku organizowane są różne wystawy towarzyszące, a na początku września w całym kompleksie regularnie odbywa się wystawa dalii.

Pomnik Barunki Panklovej. Pomnik został odsłonięty w parku przed muzeum 13 września 1970 roku. Jego autorką jest rzeźbiarka Marie Uchytilová-Kučová.

Stara plebania. W barokowym budynku z 1731 roku mieszkali dwaj czescy patrioci – ks. František Hurdálek, hodowca dalii i założyciel Święta Dalii, oraz ks. Josef Myslimír Ludvík, historyk tego regionu i kronikarz.

Plebania i kościół

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Swój obecny barokowy wygląd posiada od 1725 roku. W kościele tym odbył się ślub Johanna Pankela i Terezii Novotnej, rodziców Barunki, zaś przyszła pisarka wyszła tu za mąż za dumnego czeskiego patriotę Josefa Němeca w 1837 roku.

Twierdza w Małej Skalicy. Powstała w II połowie XIII wieku na skrzyżowaniu szlaku kłodzkiego i szlaku prowadzącego wzdłuż rzeki Úpy jako twierdza kolonizacyjna. Po wojnie trzydziestoletniej popadła w ruinę, a jej obecny wygląd tylko w niewielkim stopniu odzwierciedla jej pierwotne rozmiary.

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme