Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
Mapa webu
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Zastavení č. 17 Řeka Úpa

Řeka Úpa 

Viktorčin splav   detail  

Osou Babiččina údolí je řeka Úpa. Pramení na hřebenech Krkonoš v nespočetných tůních a tůňkách úpské rašeliny, chráněna majestátem Sněžky. Horním a Dolním úpským vodopádem padá z výše vstříc skalnatým morénám a kamenitým sutím Obřího dolu. Než dopadne na dno mohutného karu, přijímá zleva od Obří boudy Úpičku, zprava z Krakonošovy zahrady Sněžný a Lavinový potok a pod Čertovou zahrádkou Rudný potok. Pec pod Sněžkou opouští mohutnější o Růžový, Modrý a Zelený potok, protéká Velkou Úpou a mohutní o Javoří, Žlebský a Vavřincův potok, u Křižovatky se do ní vlévá její nejmohutnější krkonošský přítok Malá Úpa a v Horním Maršově vodnatý Lysečinský potok. Povodí 73 km dlouhé Úpy měří 517 km2 a odvodňuje většinu území východních Krkonoš.

U Bohuslavic nad Úpou se její údolí náhle zužuje. Řeka zde protéká pod příkrými zalesněnými stráněmi podle silnice do Suchovršic a Úpice. Poté směřuje k Havlovicím, rodišti P. Josefa Regnera, známé postavy z Jiráskovy kroniky U nás. U havlovické hájovny vtéká Úpa do Babiččina údolí, nejpůvabnější části svého toku. Ve svých vlnách zrcadlí pobřežní louky, duby i olšiny, listnaté, smíšené i jehličnaté lesy, balvany porostlé mechy, lišejníky a kapraďorosty, spěchá pod Boušínem a Červenou Horou, klikatí se v lukách pod rýzmburským altánem a za Červeným mostem směřuje k Pohodlí, Bílému mostu a Viktorčinu splavu.

Malebnou architekturu údolí dotvářejí okolní zalesněné stráně i staleté smrky, modříny, douglasky, jedle, duby, lípy a habry. Proud Úpy usměrňuje u kamenného Vilémova mostu pod zámkem mohutné zdymadlo a část vody odvádí do přehradního jezera Rozkoš u České Skalice.

Toto vodní dílo je významným regulátorem vody při tání krkonošských sněhů, při povodních zajišťuje závlahu zemědělské půdy v Polabí, umožňuje nepřerušovanou lodní dopravu po Labi až do Pardubic a slouží rekreaci a vodním sportům.

První projekty pro vybudování údolní nádrže pocházejí z dvacátých let 20. století, po krátkém stavebním intermezzu v padesátých letech bylo však dílo dobudováno až na počátku sedmdesátých let. Rozloha přehrady je při maximální výšce hladiny 1000 ha, průměrná hloubka nádrže je 10 m a stálý objem 12 milionů m3. Název díla odkazuje ke stejnojmennému rybníku, který zanikl v 18. století, vztahuje se k němu však jedna z prvních publikovaných pověstí Boženy Němcové. Z Rozkoše se úpská voda už nevrací do svého řečiště. Odtéká do řeky Metuje a s ní se vlévá pod josefovskou pevností do Labe.

Zasatvení č.17

Przystanek nr 17 Rzeka Úpa

Oś Doliny Babuni stanowi rzeka Úpa. Jej źródła leżą na zboczach Karkonoszy pośród niezliczonych jeziorek i torfowisk, nad którymi dumnie góruje Śnieżka. Dwa wodospady rzeki, Górny i Dolny (Horní úpský vodopád, Dolní úpský vodopád) kaskadami wpadają do skalistych moren i rumowisk doliny Obří důl. Zanim rzeka wpłynie do dużego kotła lodowcowego, z lewej strony, nieopodal byłego schroniska Obří bouda uchodzi do niej rzeka Úpička, z prawej strony, na terenie zwanym Krakonošova zahrádka, strumienie Sněžný i Lavinový, zaś nieopodal stanowiska botanicznego Čertova zahrádka – strumień Rudný. Úpa wypływa z miejscowości Pec pod Sněžkou bogatsza o wody strumieni Růžovego, Modrego i Zelenego, płynie przez miejscowość Velká Úpa, gdzie wpadają do niej strumienie Javoří, Žlebský i Vavřincův. Nieopodal skrzyżowania Křižovatka uchodzi do niej jej największy dopływ, Malá Úpa, zaś w Horním Maršovie – obfity strumień Lysečinský. Dorzecze rzeki Úpy o długości 73 km ma powierzchnię 517 km2 i odwadnia większość wschodnich Karkonoszy. Nieopodal miejscowości Bohuslavice nad Úpou dolina rzeki nagle się zwęża. Úpa płynie tu pod stromymi zalesionymi zboczami wzdłuż drogi do Suchovršic i Úpicy, a następnie w kierunku Havlovic, miejsca urodzenia ks. Josefa Regnera, jednego z bohaterów powieści Aloisa Jiráska pt. „U nas”. Przy gajówce Havlovice Úpa wpada do Doliny Babuni, najbardziej urokliwej części swojego biegu. W jej falach odbijają się przybrzeżne łąki, dęby i olchy, lasy liściaste, iglaste i mieszane, głazy porośnięte mchem, porostami i paprociami; pod Boušínem i Červeną Horą rzeka przyspiesza, tworzy meandry na łąkach pod Altaną Rýzmburską, zaś za Czerwonym Mostem (Červený most) zmierza w kierunku Pohodlí, Białego Mostu (Bílý most) i Jazu Wikty (Viktorčin splav). Malowniczą architekturę rzeki uzupełniają otaczające ją zalesione wzgórza, a także stuletnie świerki, modrzewie, daglezje, jodły, dęby, lipy i wiązy. Tok Úpy jest regulowany przez masywną śluzę na kamiennym moście Viléma (Vilémův most) pod zamkiem, a część wody jest kierowana do zapory Rozkoš koło Czeskiej Skalicy.

Zbiornik ten jest ważnym czynnikiem regulującym poziom wody podczas topnienia karkonoskich śniegów; podczas powodzi zapewnia irygację gruntów rolnych w Polabí, umożliwia nieprzerwany transport wodny po rzece Łabie aż do Pardubic, a także stanowi ośrodek rekreacji i sportów wodnych. Pierwsze projekty budowy zapory pochodzą z lat 20. XX wieku; po krótkim intermezzo w latach 50. XX wieku zbiornik został ukończony dopiero na początku lat 70. Powierzchnia zbiornika wynosi 1000 ha przy maksymalnym poziomie wody, średnia głębokość zbiornika to 10 m, a pojemność stała 12 mln m3. Nazwa zapory nawiązuje do stawu o tej samej nazwie, który zniknął w XVIII wieku, ale został wspomniany w jednym z pierwszych opublikowanych opowiadań Boženy Němcovej. Za Rozkošą woda pochodząca z rzeki Úpy nie wraca już do swojego koryta. Wpływa do rzeki Metuji i łączy się z Łabą poniżej twierdzy Josefov.

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme