Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
Mapa webu
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Zastavení č. 18 Geologie údolí

Geologie údolí 

  detail Geologie údolí     detail

Česká křídová tabule, zasahující do Babiččina údolí z úrodné Polabské nížiny, přechází zde v oblast podkrkonošského permokarbonu a spodního triasu. Její podloží tvoří prvohorní vrstvy karbonského a permského útvaru a místy i starohorní krystalinické horniny. Od Viktorčina splavu v délce několika se metrů lze na pravém břehu řeky Úpy sledovat styk geologických útvarů rozdílného stáří.

Nejstarší jsou svrchnoproterozoické novoměstské fylity. Do Babiččina údolí pronikají z Orlicko-kladské oblasti, jsou jemně lupenité, stříbrošedé až černošedé, s hedvábným leskem na břidličných plochách, často intenzivně provrásněné. Na fylity nasedají karbonské písčité slepence s vložkami arkózových pískovců. Bazální slepence obsazují valouny křemenců a křemene o průměru až 20 cm. Směrem k nadloží se valouny zmenšují, polohy pískovců jsou hojnější, až později převládnou. Na souvrství karbonských pískovců a slepenců nasedají na pravém i levém břehu Úpy druhohorní cenomanské a spodnoturonské pískovce a opuky. V nejvyšších částech údolních svahů jsou tyto svrchnokřídové sedimenty překryty tenkou vrstvou štěrkopísků úpské terasy a spraší.

Zastavení č.18

Przystanek nr 18 Geologia doliny

Czeska płyta kredowa, ciągnąca się do Doliny Babuni z żyznej Niziny Połabskiej, przechodzi tu w obszar młodszego paleozoiku podkarkonoskiego i dolnego triasu. Jej podłoże tworzone jest przez paleozoiczne warstwy karbońskie i permskie, a miejscami także proterozoiczne skały krystaliczne. Z Jazu Wikty (Viktorčin splav) na prawym brzegu rzeki Úpy na odcinku kilku metrów można obserwować styk formacji geologicznych w różnym wieku. Najstarsze z nich są fyllity z okresu górnego proterozoiku. Wnikają one do Doliny Babuni z obszaru orlicko-kłodzkiego, są drobno ulistnione, od srebrnoszarych po czarnoszare, z jedwabistym połyskiem na powierzchniach łupków, często mocno sfałdowane. Nad fyllitami zalegają karbońskie mułowce piaszczyste z przewarstwieniami piaskowców arkozowych. W mułowcach osadzone są otoczaki kwarcytów i kwarców o średnicy do 20 cm. W kierunku nadkładu otoczaki stają się mniejsze, stanowiska piaskowców są bardziej obfite, by w końcu zacząć dominować. Nad karbońskimi piaskowcami i mułowcami na prawym i lewym brzegu Úpy zalegają mezozoiczne piaskowce i mułowce z cenomanu i dolnego turonu. W najwyższych partiach zboczy doliny te górnokredowe osady są pokryte cienką warstwą żwirowych piasków, pochodzących z tarasu rzeki Úpy, oraz lessu.

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme