Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Zastavení č. 22 Klima v údolí

Klima v údolí 

Klima v údolí   mapka   další info   Barunka zamyšlená

 

Klimaticky patří Babiččino údolí k mírně teplé oblasti s průměrnou roční teplotou 7–8° C a s průměrnými ročními srážkami 650–750 mm. Nejvyšší průměrné měsíční srážky, 80–90 mm, jsou zaznamenávány v červenci. 

Celkové roční teplotní a srážkové poměry však ovlivňují údolí jen rámcově. Vlivem odlišné hustoty lesních porostů, rozdílného vzrůstu i zapojení břehových porostů, střídání návětrných a závětrných poloh a svahů obrácených k různým světovým stranám i vlivem nestejné šířky údolní nivy se projevují na území rezervace velké mikroklimatické rozdíly. K nejsušším místům údolí patří např. k jihu obrácený Bílý kopec s teplomilnější květenou. O něco níže pod kopcem u Bílého mostu zvyšuje naopak souvislý olšový břehový porost s doprovodnými staletými duby a lesními porosty na obou protilehlých stranách údolí stupeň vlhkosti natolik, že při dosažení rosného bodu vznikají časté horizontální srážky, příznivě ovlivňující kromě lesů i výnosy údolních luk bez budování nákladných zavlažovacích zařízení. 

Rozmanité složení hornin, hydrologické i klimatické poměry i členitost terénu Babiččina údolí podmínila vznik pestré mozaiky půdních typů. Na písčitých a spongilitických slínovcích jsou rozšířeny mělké až středně hluboké odvápněné hnědé rendziny, na říčních plošinách a na jejich okrajích hluboké nivní půdy a boroviny (tmavé rendziny). Nejčastějším půdním typem na cenomanských a permských pískovcích jsou chudé podzolované půdy. Na náhorních plošinách nad údolím se na sprašových pokryvech vyskytují zemědělsky obdělávané hnědozemě.  

 

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme