Zřizovací listina (2009)

Zastupitelstvo města Česká Skalice svým rozhodnutím ze dne 14.06. 2001 schválilo zřizovací listinu, kterou byla zřízena příspěvková organizace s názvem Muzeum Boženy Němcové v České Skalici. Tato zřizovací listina ve znění změn ze dne 13.12. 2002 a 19.12. 2005, se na základě zákona č. 477/2008 Sb., kterým se mění z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, mění a zní takto:

Článek I.
Úvodní ustanovení

1.1. V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ustanovení § 27 odst. 1 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a se touto zřizovací listinou zřizuje příspěvková organizace s názvem uvedeným v Článku III. této zřizovací listiny.

Článek II.
Název, sídlo, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele

2.1. název zřizovatele: Město Česká Skalice
2.2. sídlo zřizovatele : Třída T. G. Masaryka 80, 552 03 česká Skalice
2.3. okres : Náchod
2.4. IČ zřizovatele : 00272591

Článek III.
Název, sídlo, identifikační číslo a právní forma příspěvkové organizace

3.1. Název příspěvkové organizace : Muzeum Boženy Němcové v Česká Skalice
3.2. Sídlo příspěvkové organizace : Česká Skalice, Maloskalická 47, Okres Náchod, PSČ 552 03
3.3. IČ příspěvkové organizace : 00104256
3.4. právní forma : příspěvková organizace

Článek IV.
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace

4.1. Hlavním účelem příspěvkové organizace je získávat a shromažďovat přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a studijní účely, z vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytvářet sbírky, které bude trvale uchovávat, evidovat a odborně zpracovávat, a poskytovat veřejné služby, které budou sloužit k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti ve smyslu z.č. 122/2000 Sb ., o ochraně sbírek muzejní povahy a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Tento účel bude příspěvková organizace plnit v rámci svého předmětu činnosti.

4.3. Předmětem činnosti příspěvkové organizace je:

 • poskytování standardizovaných veřejných služeb podle zákona č. 122/2000 Sb.,
 • shromažďování hmotných, literárních a uměleckých dokladů o českém národním obrození a o díle a ohlasech literárního díla Boženy Němcové,
 • shromažďování duchovních a hmotných dokladů o historii současném rozvoji České Skalice a okolí, dokladů o životě a díle významných osobností regionu a dokladů o přírodě, kulturním životě, ochraně přírody a památek kraje mladí Boženy Němcové,
 • zajišťování řádné ochrany, evidence a správy sbírkového fondu, archiválií a dalších předmětů, které užívá,
 • výzkumná činnost v rámci vědních oborů v muzeu zastoupených, včetně umožnění badatelských, knihovnických a archivních služeb, zpřístupňování a poskytování informací,
 • podpora regionálních studií,
 • příprava expozic historie regionu, výstavní činnost z vlastních a vypůjčených sbírek, případně přebírání výstav od jiných institucí a zajištění jejich kulturně výchovného využití, včetně propagace, zapůjčování výstav a výstavních předmětů včetně přípravy libret a scénářů a technického zabezpečení realizace expozic,
 • využívání sponzorských finančních prostředků a finančních prostředků z reklam, jako doplňkového zdroje financování realizace expozic a výstav,
 • spolupráce s cestovními kancelářemi, školami a dalšími institucemi, poskytování průvodcovských a informačních služeb a služeb pro turisty,
 • vydávání a prodej katalogů, průvodců, sborníků, knih, pohlednic, letáků atd., a další vydavatelská a obchodní činnost, prodej turistických a upomínkových předmětů, prodej cenin, výroba a prodej obrazových dokumentů,
 • konzervování a restaurování předmětů historické hodnoty, práce truhlářské a zámečnické,
 • pěstování jiřin, výstavy jiřin,prodej hlíz, řízků a květů jiřin,
 • pořádání koncertů, besed, přednášek,klubových a jiných pořadů
 • pronajímání nebytových prostor a pozemků pro pořádání kulturních,společenských a jiných akcí.

Článek V.
Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem příspěvkové organizace

5.1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, který je do funkce jmenován a z ní odvoláván zřizovatelem. Tuto funkci zřizovatele plní rada města.

5.2. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy samostatně. Podepisování za příspěvkovou organizaci se děje tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením své funkce„ředitel“. Ředitel odpovídá, že finanční hospodaření příspěvkové organizace je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména pak se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Dále ředitel odpovídá za nakládání s majetkem ve vlastnictví příspěvkové organizace a za nakládání s majetkem, který byl příspěvkové organizaci předán zřizovatelem k hospodaření.

5.3. Organizační struktura příspěvkové organizace a systém řízení (včetně zastupování ředitele v době jeho nepřítomnosti) jsou stanoveny organizačním řádem a dalšími vnitřními normami a předpisy, které vydává ředitel v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

Článek VI.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové
organizaci předává k hospodaření

6.1. Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření:

a) Nemovitý majetek uvedený v příloze č. 1 této zřizovací listiny (dále jen svěřený majetek), která tvoří její nedílnou součást. Tento svěřený majetek je zapsán v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod, na LV 10001 pro příslušnou obec a příslušné katastrální území. K tomuto svěřenému majetku bude ve prospěch příspěvkové organizace zřízeno právo hospodaření. Hodnota tohoto majetku bude každoročně aktualizována na základě provedené inventarizace v souladu se zákonem 563/1991 Sb.
b) Ostatní majetek uvedený v příloze č. 2 této zřizovací listiny (dále jen svěřený majetek), která tvoří rovněž její nedílnou součást. Stavy a hodnota tohoto majetku budou upravovány na základě provedené inventarizace v souladu se zákonem 563/1991 Sb. zákona o účetnictví.

6.2. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, pokud jej nenabývá v souladu s Článkem IX., bod 9.1. této zřizovací listiny do svého výlučného vlastnictví.

Článek VII
Vymezení práv a povinností, která příspěvkové organizaci umožní
se svěřeným majetkem naplňovat její hlavní účel

7.1. Příspěvková organizace nesmí svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem, převodem práva nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob.

7.2. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto další práva a povinnosti:

a) svěřený majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a k předmětu hlavní a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny,
b) pečovat o zachování svěřeného majetku a jeho rozvoj, svěřený majetek udržovat, tj. zabezpečovat jeho běžnou údržbu, a chránit před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy,
c) vést svěřený majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku který má příspěvkové organizace ve svém vlastnictví, odepisovat jej a provádět jeho řádnou inventarizaci v souladu s příslušnými zákony a účetními metodami,
d) vést dlouhodobý nemovitý majetek na příslušných účtech tř. 0 a odepisovat jej podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem, přičemž výše měsíčních odpisů je povinným odvodem na účet zřizovatele
e) pojistit svěřený majetek zejména proti živelným pohromám nebo dle dalších pokynů zřizovatele
f) zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy pravidelné a periodické revize a technické prohlídky svěřeného majetku
g) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, bezpečnosti práce, v oblasti dopravy a silničního hospodářství, apod.),
h) řádně a včas informovat zřizovatele o vzniku nároku nebo povinnosti příspěvkové organizace z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.,
i) využívat všech práv vlastníka svěřeného majetku, zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním),
j) vystupovat ohledně svěřeného majetku jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených zákonem nebo vnitřními předpisy zřizovatele,
k) předkládat zřizovateli návrhy na vyřazení svěřeného majetku pro jeho neupotřebitelnost nebo přebytečnost, respektive postupovat v souladu s ustanovením § 9 z.č. 122/2000Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a některých dalších zákonů.

7.3. Příspěvková organizace má právo pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky část svěřeného majetku, tj. bytové jednotky nebo nebytové prostory nacházející se ve svěřeném majetku v souladu s platnými právními předpisy, zejména s ustanovením § 39 z.č. 128/2000 Sb. , o obcích. zákonem o obcích Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti příspěvkové organizace.

Článek VIII.
Okruhy doplňkové činnosti

8.1. Zřizovatel nepovoluje příspěvkové organizaci žádné okruhy doplňkové činnosti.

Článek IX.
Způsoby nabývání majetku do vlastnictví příspěvkové organizace a jeho evidence

9.1. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to:

a) bezúplatným převodem od zřizovatele,
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; předchozí souhlas se poskytuje vždy pouze pro jeden právní úkon a je jeho součástí, s výjimkou peněžitého daru účelově neurčeného, k jehož přijetí může zřizovatel poskytnout předchozí souhlas společný pro více právních úkonů (viz bod 9.4. této zřizovací listiny), bez předchozího souhlasu je příslušný právní úkon neplatný,
c) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; bez předchozího souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
d) na základě kupní nebo jiné smlouvy s výjimkou majetku, který se stává součástí sbírek, které má příspěvková organizace ve správě (tento majetek příspěvková organizace nabývá výlučně do vlastnictví zřizovatele),
e) rozhodnutím státního orgánu,
f) na základě jiných skutečností, které stanoví zákon.

9.2. Příspěvková organizace je majetek ve svém vlastnictví povinna evidovat v souladu  s obecně závaznými právními předpisy a vést jej v účetnictví a v analytické evidenci  odděleně od majetku svěřeného, a to:

a) zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele,
b) zvlášť majetek nabytý darem od třetích osob nebo děděním nebo koupí nebo jiným
způsobem, který stanovil zřizovatel.

9.3. Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví podle bodu 9.2. písm. a) této zřizovací listiny, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.

9.4. Zřizovatel touto zřizovací listinou poskytuje příspěvkové organizaci předchozí
souhlas k uzavíraní všech darovacích smluv s jinými osobami, na základě kterých
příspěvková organizace, jako obdarovaný, obdrží od jiné osoby, jako dárce,
peněžitý dar účelově neurčený.

9.5. Příspěvková organizace je povinna s majetkem, který má ve svém výlučném
vlastnictví, nakládat v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek X.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace, tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace

10.1. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření, tvorbě a použití peněžních fondů obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ustanoveními §28 až §33, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

10.2. Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu svěřeného majetku k zabezpečení financování svého hlavního účelu. Příspěvková organizace je však povinna předložit písemně zřizovateli nejpozději do 20. ledna každého kalendářního roku výši výnosů z pronájmu svěřeného majetku za předchozí kalendářní rok.

10.3. V případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů, může požádat o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů, z rozpočtu EU nebo jiných dotačních zdrojů pouze po předchozím schválení žádosti zřizovatelem.

10.4. Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů může příspěvková organizace realizovat pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.

10.5. Při svém hospodaření je příspěvková organizace dále povinna se řídit ustanoveními § 33b až § 37a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu.

10.6. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace.

Článek XI.
Doba, na kterou je příspěvková organizace zřízena

11.1. Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

12.1. Tuto zřizovací listinu lze měnit na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Česká Skalice.

12.2. Tato zřizovací listina je pořízena v šesti stejnopisech, z nichž každý stejnopis má povahu originálu. Dva stejnopisy jsou určeny pro zřizovatele, dva stejnopisy jsou určeny pro příspěvkovou organizaci a dva stejnopisy jsou určeny pro příslušné úřady.

12.3. Tato zřizovací listina byla projednána a schválena na jednání Zastupitelstva města Česká Skalice dne 02.11. 2009.

12.4. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 02.11. 2009.

V České Skalici, dne 02.11. 2009

Tomáš Hubka, starosta

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID