Jmenný restřík osob okolo Boženy Němcové (e–i)

K. J. ErbenErben, Karel Jaromír
(1811–1870), autor Kytice, sběratel a vydavatel pohádek a českých národních písní; 1850 sekretář Muzea, od roku 1851 archivář města Prahy; s B.N. se literárně setkával o jejích prvních pohádek v roce 1844, osobně se stýkali jen výjimečně

Fastr, Petr
(1801–1870), domažlický rodák, pražský vlastenecký hostinský

Fiala, Josef
známý pražský vrchní zahradních se Společenské zahrady v ulici Na Slupi, kde se vyučil Karel Němec

Franta Šumavský, Josef
((1796–1857), v korespondenci označování Šumavský) filolog, učitel, zabýval se slovníkářstvím, spolupracoval na Jungmannově slovníku; prokazoval rodině Němcových cenné praktické služby; chystal slovník jazyka slovanského šesti hlavních nářečí, který zůstal nedokončen a až na vstupní sešity nevydán když roku 1853 B.N. odjela do Uher, staral se o její školou povinné syny Hynka a Karla; B.N. napsala jeho nekrolog

Frantová, Markéta
Sestra filologa a slovníkáře Josefa Franty Šumavského

Frič, Josef
(1804–1876), JUDr., advokát;manžel Johany (Hany) Fričové, sestry A. Weissové, provd. Čelakovské (B. Rajské) a švagr V. Staňka, otec J.V. Friče; v roce 1848 poslanec říšského sněmu všestranně angažovaný v politickém dění

Josef Václav FričFrič, Josef Václav
(1829–1890), syn JUDr. Josefa Friče, básník, prozaik a novinář, účastník revoluce 1848, radikální demokrat, roku 1849 odsouzen k 18 rokům vězení, v dubnu 1854 amnestován; hned po návratu do Prahy inicioval vydání almanachu Lada Nióla (1854); od roku 1859 žil 20 let v emigraci

Garba
ďarmotský obchodník; Josef Němec u něj po své suspendaci v roce 1854 vypomáhal

Václav HankaHanka, Václav
(1791–1861), spisovatel, spolutvůrce Rukopisů královédvorských a zelenohorského, znalec a učitel slovanských jazyků, zvl. ruštiny,sběratel lidových písní; od roku 1823 do konce života pracoval jako knihovník Národního muzea, tak s ním přicházela do styku B.N.

Hansmann, Leopold
((1824–1863), v korespondenci označován též Polda, Poldík), básník, spisovatel a překladatel, redaktor Moravských novin, Moravského národního listu a kalendáře Nejnovější moravskoslezský přítel, pod pseudonymem Antoš Dohnal psal od roku 1860 originální vesnické povídky z Moravy

Hanuš, Ignác Jan
((1812–1869), v korespondenci též označován též Hynek, H.), přítel F.M. Klácela a J. Helceleta; profesor filozofie ve Lvově, v Olomouci a v Praze, místa zbaven roku 1852 pro šíření „podvratného“ hegelianismu, poté knihovník v Univerzitní knihovně; po roztržce vzniklé za sblížení B.N. s J. Helceletem byl jedním z literárních důvěrníků B.N. při psaní Babičky. Byl členem Českomoravského bratrstva. B.N. se s ním osobně seznámila u Staňkových při své návštěvě Prahy koncem září 1850. Když se do Prahy krátce nato (po přeložení J. Němce do Uher) s dětmi přistěhovala, I.J. Hanuš a jeho žena Laura patřili mezi její nejbližší osobní a intelektuální přátele, jejich prostřednictvím pronikala do stěžejních děl světové literatury a do mladohegelovské filozofie

Hanušová, Laura
(1817–1892), roz. Nádherná, manželka I.J. Hanuše, přátelská vůči B.N. a jejím dětem i za vystupňované politické perzekuce manželů Němcovýh, jedna z nejvzdělanější žen svého času

Hattala, Martin
(1821–1903), autor Krátké mluvnice slovenštiny, od roku 1854 profesor slovanské filologie na pražské univerzitě; B.N. s ním spolupracovala při vydávání slovenských pohádek a pověstí

Havlíček Borovský, Karel
((1821–1856), v korespondenci označován též Havel, Hav.), od roku 1846 redaktor Pražských novin a jejich přílohy Česká včela, tam otiskoval druhou řadu „dopisů“ B.N. z Domažlicka; sympatizoval se začínající spisovatelkou, jeho Národní noviny (duben 1848 – leden 1850) B.N. soustavně četla, občas do nich přispěla, doporučovala je přátelům, podobně i Slovana; o jeho deportaci do Brixenu psala B.N. J. Helceletovi a dalším přátelům, setkala se s jeho ženou i s ním po návratu odtud; za chování na jeho pohřbu v roce 1856 byl Josef Němec vězněn; opisy jeho brixenských satir B.N. tajně rozesílala přátelům

Helcelet, Jan
((1812–1876), v korespondenci označován též Ivan), lékař, od roku 1850 profesor přírodopisu a polního hospodářství na technice v Brně, mladohegelovec, člen Českomoravského bratrstva; B.N. poznal z jejích dopisů psaných F.M. Klácelovi. Poprvé se s B.N. osobně setkali 24.4.1851 v Brně, kde se B.N. na den zastavila cestou za manželem do Uher. Její návštěvu Brna popsal na konci dubna v dopise I.J.Hanušovi (viz. M. Novotný: ŽBN, III., Praha 1953, s. 11–12). Po roce 1852 si psával s B.N. jako redaktor kalendáře Koleda. Láska mezi nám a B.N. vyvolala rozkol v trojici „bratrů“, J. Helcelet se ve snaze udržet si přátelství I.J. Hanuše a F.M. Klácela intimních styků s B.N. vzdal.

Hodža, Michal Miloslav
(1811–1870), slovenský buditel a spisovatel, evangelický kazatel v Liptovském Mikuláši

Hlavsová, Anna Milina
(1811–1892), dcera pražského mlynáře na Nových mlýnech, činná v kroužku dam kolem A. Reissové (B. Rajské); její sestra Marie byla provdána za Karla Kuřáka, s dětmi Kuřákových se přátelil Karel Němec

Hölzel, Eduard
německý nakladatel v Olomouci

Hroboň, Samoslav Bohdan
((1820–1884), v korespondenci označován též H.), básník z okruhu Ľ. Štúra; s A. Reissovou, provd. Čelakovskou (B. Rajskou) se poznali za pobytu slovenských studentů v Praze roku 1842

Hušek, Jan Hostivít
(1815–1872), hospodářský správce v Kondicích u Uhlířských Janovic, jeden čas zaměstnaný u Josefa Daňka, dopisovatel Havlíčkových novin

Chalupka, Ján
(1791–1871), dramatik a prozaik, evangelický farář v Brezně, brat Sama Chalupky; B.N. ho poznala za své cesty po Slovensku v roce 1855

Chalupka, Samo
(1812–1883), básník, evangelický farář v Horní Lehotě, bratr Jána Chalupky, B.N. se s ním a s jeho ženou sblížila za cesty po Slovensku v roce 1855

DALŠÍ OSOBNOSTI

Zdroj: Božena Němcová, Korespondence I–IV, Nakladatelství Lidové noviny, 2003–2007

 

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID