Nová soutěž Po stopách Boženy Němcové

Muzeum Boženy Němcové v České Skalici spolu s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Josefově pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, PhD. a pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové, vyhlašuje soutěž

Zmapujte místa spojená se životem a dílem Boženy Němcové! Na mnoha místech nejen v Čechách a na Moravě se nacházejí sochy, busty či pamětní desky, domy, v nichž žila ona sama nebo členové její rodiny, místa, jež ráda navštěvovala…

soutěžní kategorie

  • výtvarná do 12 let

Libovolná výtvarná technika – pastelky, fixy, vodové barvy atd. (výtvarné práce s použitím počítačové grafiky, koláže či jinak počítačově upravené budou ze soutěže vyloučeny) na formátu papíru A4–A3.

  • výtvarná 13-20 let

Libovolná výtvarná technika – pastelky, fixy, vodové barvy atd. (výtvarné práce s použitím počítačové grafiky, koláže či jinak počítačově upravené budou ze soutěže vyloučeny) na formátu papíru A4–A3.

  • fotografická 13-20 let

Fotografie ve formátu .jpg, .tiff, rozlišení 300 dpi o velikosti nejméně 13 x 18 cm.

  • fotografická od 21 let

Fotografie ve formátu .jpg, .tiff, rozlišení 300 dpi o velikosti nejméně 13 x 18 cm.

podávání přihlášek
od 7. 9. 2019 do 30. 6. 2020

hodnocení
Tři vítěze v každé kategorii vybere porota složená ze zástupců Muzea Boženy Němcové v České Skalici, Národního památkového ústavu a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

ceny
Cenou pro první tři vítěze každé kategorie jsou hodnotné dary (např. výtvarné potřeby, fotobrašny apod.).

oznámení o výsledcích soutěže
Výsledky soutěže budou oznámeny a ceny vítězům předány z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, PhD., náměstkyně hejtmana pro oblast školství, kultury a sportu Mgr. Martiny Berdychové, starostky města Česká Skalice Ing. Zuzany Jungwirthové a ředitele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově Ing. Jiřího Balského při příležitosti Slavností jiřinek 5. – 6. 9. 2020 v České Skalici.

podmínky účasti
Řádně vyplněná přihláška (osobní údaje: jméno autora, rok narození, kontakt (telefon, email nebo adresa), dále informace o díle: popis místa (adresa, slovní popis nebo souřadnice GPS), stručný popis spojení místa s osobou nebo dílem Boženy Němcové, u fotografií také datum pořízení) podepsaná autorem, případně zákonným zástupcem autora dítěte včetně souhlasu s užitím díla vytvořeného za účelem účasti v soutěži.

Přihlášky se zasílají spolu s výtvarnými dílyna adresu: Muzeum Boženy Němcové, Maloskalická 47, 552 03 Česká Skalice.
Přihlášky se zasílají spolu s fotografickými díly na e-mail: mbn.edukator@ceskaskalice.cz.

další podmínky
Zasláním přihlášky vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plnit.

Doručením díla nabývá Muzeum Boženy Němcové vlastnické právo k originálu díla. Autor díla zasláním do soutěže souhlasí s užitím díla pro potřeby prezentace Muzea Boženy Němcové, NPÚ a kulturních institucí zřizovaných Královéhradeckým krajem

Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže i bez předchozího upozornění takového účastníka soutěže, který porušil tyto podmínky a pravidla soutěže, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto podmínek a pravidel soutěže nebo obecně závazných právních předpisů, případně účastníka, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy.

Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.

Výměna cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry ani vymáhání výher právní cestou nejsou možné.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže. V takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách pořadatele.

Počet děl od jednoho autora není omezen.

Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ: 00272591 – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování osobních údajů dochází pouze pro účel pořádání soutěže Po stopách Boženy Němcové.

Abychom Vás mohli zařadit mezi účastníky, vyhodnocení soutěže a zaslání nebo předání výhry vyžadujeme tyto údaje:

  • jméno autora, rok narození, kontakt (telefon, email nebo adresa)

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro zajištění soutěže, do níž jste se přihlásili.

Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze v době konání soutěže do vyhlášení výsledků a předání věcných cen. Archivovány budou poté po dobu jednoho roku.

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE KE STAŽENÍ

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID