Ilustrátoři Babičky

Adolf Kašpar

Adolf Kašpar (1877–1934), malíř, grafik a ilustrátor. V letech 1900–1904 studoval na pražské Akademii u M. Pirnera a zároveň se učil grafickým technikám u A. de Pian, morálně podporován H. Schweigrem, který záhy rozpoznal jeho talent. Již jako student pojal úmysl vytvořit knihu, která by reprezentovala českou literaturu, jak po stránce obsahové, tak i výtvarné. Za tímto účelem si vybral Babičku Boženy Němcové, základní dílo naší moderní literatury. Kniha se měla svojí vysokou úrovní vyrovnat knižní produkci německé a francouzské. Jeho záměr uskutečnil tehdy u nás nejmodernější vydavatelský podnik, Česká grafická společnost – UNIE, roku 1903, jako jeden ze svých prvních projektů. UNIE vznikla spojením tiskáren největších nakladatelů – Otty, Šimáčka a Vilímka. Ilustrace byly vytištěny různými technikami, které v té době představovaly špičkovou reprografickou práci. Babička v Kašparově úpravě a s jeho ilustracemi se stala pro kulturní veřejnost počinem desetiletí. Úspěšnost Kašparových ilustrací spočívala v navozování příjemné atmosféry a ve schopnosti umocňovat vypravěčské umění Boženy Němcové.

Karel Štapfer – první ilustrátor českého vydání z roku 1888

Karel Štapfer (1863–1930), malíř, ilustrátor, grafik a šéf výpravy Národního divadla v Praze. Studoval na pražské Akademii (1881–1883) a za studijními účely navštívil Mnichov, Paříž i další města. Jeho kresby vycházely ve Zlaté Praze. Vytvářel krajinářské a figurální studie z cest, zejména akvarely a kresby. Byl oblíbeným ilustrátorem, jím ilustrovaná Babička však nebyla přijata bez výhrad.

Viera Krajcová

Viera Krajcová (*1920), slovenská malířka, kreslířka a ilustrátorka. Studovala na Oddělení kreslení a malování Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě (1940 –1944) a na Akademii výtvarných umění v Praze (1945–1950) u K. Mináře a J. Želibského. Ve svém díle se propracovala k osobité poeticko-surrealistické malbě. Ilustrátorské tvorbě se věnovala od roku 1965. Svými kresbami doprovodila knihy celé řady spisovatelů – její Babička vyšla poprvé v roce 1965.

Marie Fischerová-Kvěchová

Marie Fischerová-Kvěchová (1894–1984) malířka, ilustrátorka a kreslířka. Studovala na Umělecko-průmyslové škole v Praze a dva roky se školila u J. Schikanedra. Její uměleckou dráhu ovlivnil roční studijní pobyt u prof. Nandina v Paříži. Známé jsou především její kresby a ilustrace ze života dětí. Její barevné kresby vycházely na pohlednicích a v kalendářích. Zabývala se také tvorbou nástěnných obrazů pro školy. Vedle Babičky, která vyšla roku 1940, ilustrovala též Broučky J. Karafiáta.

Vladimír Tesař

Vladimír Tesař (*1924), malíř, grafik, ilustrátor a scénograf. Studoval na Akademii výtvarných umění (1945–1950) u V. Pukla a na Akademii muzických umění v Praze (1950–1954) u F. Tröstera (scénické výtvarnictví). Umělcova tvorba dozrála ve 2. polovině 40. let a od počátku se stala jejím základem kresba, z níž vycházejí grafické listy i ilustrace. Ilustroval více jak sto titulů české a zahraniční literatury, navrhl celou řadu knižních obálek. Jím ilustrovaná Babička z roku 1979, v typografické úpravě O. Hlavsy, byla veřejností i uměleckými kruhy přijata s obdivem.

Josef Ferdinand Hetteš

Josef Ferdinand Hetteš (1864–1927), malíř a ilustrátor. Studoval od roku 1882 na pražské Akademii u F. Čermáka, M. Pirnera ad. Vedle ilustrace se zabýval zvláště historickou malbou, portrétem a krajinomalbou. Ilustroval různé české časopisy a knihy pro řadu nakladatelů. Babička s jeho ilustracemi vyšla poprvé roku 1900.

Zdeněk Burian

Zdeněk Burian (1905–1981), malíř a ilustrátor. Za svůj tvůrčí život ilustroval kolem šesti set knih padesáti nakladatelství. Zvláště jsou populární jeho obrázkové výlety do prehistorie. To, že ilustroval Babičku – vyšla poprvé roku 1940 – je skutečností méně známou. Poslední vydání je z roku 2005 a kniha vyšla k 100. výročí narození umělce.

Vítězslava Klimtová

Vítězslava Klimtová (*1941), spisovatelka, grafička a ilustrátorka. Absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1976), v 70. a 80. letech se věnovala drobné a užité propagační grafice a knižní ilustraci, kde v technice akvarelu dosáhla značné suverenity. Akvarelovými ilustracemi doprovodila Klimtová i Babičku, která vyšla roku 2005.

Martin Velíšek

Martin Velíšek (*1963), malíř a grafik. Studoval Střední průmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově (1978–1982) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1984–1990) u S. Libenského, J. Svobody a V. Kopeckého. Velíškovy ilustrace Babičky se vyznačují expresivitou (divokostí) a svým způsobem navazují na textové parodie tohoto románu.,

Kamil Vladislav Muttich

Kamil Vladislav Muttich (1873–1924), malíř a ilustrátor. Studoval na pražské Akademii (1892–1894) u M. Pirnera. Maloval pastelové portréty, vytvářel fresky a do časopisů přispíval jako karikaturista. Ilustroval romány a povídky. Muttichem ilustrovaná Babička vyšla poprvé roku 1897.

Věnceslav Černý

Věnceslav Černý (1865–1936), malíř, kreslíř a ilustrátor. Studoval na pražské Akademii u F. Čermáka a A. Lhoty. Věnoval se téměř výhradně činnosti ilustrační, historické kartony vytvářel pro Šimáčkův Světozor a Ottovu Zlatou Prahu. Ilustroval množství knih, hlavně historických románů a spisů pro mládež, např. Staré pověsti české od A. Jiráska a spisy H. Sienkiewicze. Babička ilustrovaná V. Černým vyšla poprvé roku 1905.

Václav Špála

Václav Špála (1885–1946), malíř, grafik a ilustrátor. Studoval pražskou Akademii, kterou však nedokončil. Vystavoval se skupinou Tvrdošíjných, byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a podílel se na výtvarných aktivitách Osmy. Zpočátku byl ovlivněn fauvismem, posléze kubismem, který opustil kolem roku 1923. Maloval krajiny a zátiší. Roku 1923 vydal O. Štprch-Marien Špálou ilustrovanou Babičku. Umělcovo pojetí ilustrací vyvolalo nevoli, ba přímo odpor, a umělec sám, se musel v tisku obhajovat. Špala popřel výtvarnou narativitu ve prospěch kreslířské zkratky, jíž chtěl poděkovat za dar radosti, která z díla Boženy Němcové pramení. Vystavená kniha je ručně kolorovaná V. Špálou, až druhé vydání, které vyšlo roku 1961 ve Státním nakladatelství krásné literatury hudby a umění, bylo barevné. ¨

Karel Svolinský

Karel Svolinský (1896–1986), malíř, grafik, ilustrátor, divadelní výtvarník. Vyučil se řezbářem v Praze (1916–1919). Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1919–1921)u St. Zálešáka, sochařství u B. Kafky (1921) a grafiku a nástěnnou malbu u F. Kysely (1922–1927). Těžiště jeho výtvarnosti tkví v kresbě. Navázal v ní na tradici mánesovskou s moderním smyslem pro dynamickou kresebnou zkratku. Zasáhl do vývoje české knihy jako úpravce a zvláště jako ilustrátor. Ilustroval množství knih české i zahraniční provenience. Babička s kresbami K. Svolinského vyšla poprvé roku 1937.

František Horník

František Horník (1889–?), malíř a ilustrátor. Od roku 1909 studoval na pražské Akademii u B. Roubalíka a Vl. Bukovace. Studijně pobýval i v zahraničí. Věnoval se zejména malbě koní a vysoké zvěře. Maluje však i portréty a zátiší. Svými ilustracemi přispíval do Humoristických listů, Zlaté Prahy a celé řasy dalších časopisů. Vystavená Babička s Horníkovými ilustracemi je z roku 1945.

Josef Douba

Josef Douba (1866–1928), malíř a ilustrátor. Studoval na pražské Akademii (1881–1891) u F. Sequense a M. Pirnera. Jako malíř začal zpracovávat historické náměty, posléze se soustředil na výjevy ze života chodského lidu. Hojně přispíval ilustracemi do Zlaté Prahy. Jím ilustrovaná Babička vyšla roku 1898.

Vojtěch Kubašta

Vojtěch Kubašta (1914–?), architekt, malíř a grafik. Absolvoval Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství na Technickém učení v Praze (1932–1938). Věnoval se zprvu bytové a dekorativní architektuře, posléze se zabýval malířskými a architektonickými záznamy lidové architektury na Plzeňsku, Vodňansku a Chotěbořsku. Postupně se jeho tvorba soustřeďuje na ilustraci knih, zvláště se jedná o pragensie a literaturu pro mládež. Celkem upravil nebo ilustroval kolem sedmdesáti titulů. Babička s Kubaštovými ilustracemi zde vystavená je z roku 1944.

František Vrobel

František Vrobel (1892–?), malíř, ilustrátor, profesor kreslení v Kroměříži. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u E. Dítěte, K. Špillara, A. Wachsmanna, B. Bendy a F. Kysely. Hlavním oborem jeho činnosti jsou ilustrace, akvarely, kresby a knižní grafika. Ilustroval mimo jiné Erbenovu Kytici a Máchův Máj. Babička s Vrobelovými ilustracemi byla vydána roku 1932.

Quido Mánes – první Ilustrátor Babičky

Quido Mánes (1828–1880), malíř, kreslíř a ilustrátor. Studoval na pražské Akademii (1838–1851) u F. Tkadlíka a Ch. Rubena. Maloval podobizny a krajiny, byl zručným karikaturistou a kreslířem. Především však vynikl jako malíř žánrů, úsměvných výjevů plných pohody a bezstarostnosti z všedního i svátečního dne ve městě i na venkově. Byl prvním ilustrátorem Babičky Boženy Němcové. Jednalo se o tři půlstránkové obrázky pro rakouský beletristický měsíčník Erinnerungen z roku 1858, v němž byl otištěn zkrácený německý překlad Babičky.

Jaroslav Vojna

Jaroslav Vojna (1909–?), malíř a ilustrátor. Studoval soukromě u R. Vejrycha v Praze, dále na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u V. H. Brunnera a Kratochvíla a na Akademii výtvarných umšní v Praze (1934–1936). Vedle malířské tvorby se věnoval ex libris a knižní ilustraci. Vystavena je Babička s jeho ilustracemi z roku 1936.

Arno Nauman

Arno Nauman (1887– 1959), malíř, kreslíř a grafik. Studoval ve speciálce F. Ženíška (1907–1909) a grafické speciálce M. Švabinského (1910–1911) na Akademii v Praze. Zabýval se malbou, volnou, užitou a drobnou grafikou. Vedle krajinomalby se věnoval figurální tvorbě a portrétu. Babička s jeho ilustracemi zde vystavená je z roku 1948.

Václav Klimánek

Václav Klimánek (1892–?), malíř a grafik. Navštěvoval večerní a nedělní kurzy figurální kresby na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1913–1914), poté studoval ve Vídni u J. Wolfa (1916–1917). Zabýval se převážně užitým uměním a grafikou (ilustrací a upravováním knih). Vystavená Babička s Klimánkovými ilustracemi je z roku 1942.

Marie Vořechová-Vejvodová

Marie Vořechová–Vejvodová (1889–?), malířka žánrů, ilustrátorka a grafička. Žákyně J. Schussera a J. Schikanedra na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1904–1910). Vedle malby se též zabývala keramikou. Ilustrovala a upravila řadu knih, českých i slovenských autorů. Babička s jejími obrázky a obálkou je z roku 1944.

Cyril Bouda

Cyril Bouda (1901–1984), malíř, grafik a ilustrátor. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1919–1923) u F. Kysely a na Akademii výtvarných umění v Praze (1923–1926) u M. Švabinského.
Záliba v umělecké minulosti, cit pro hudbu a poezii a vypravěčské umění byly tím, proč byl vyhledáván jako ilustrátor. Ilustroval kresbou i grafikou. Babička v Boudově úpravě a s jeho dřevorytem vyšla roku 1931, s kresbami roku 1971.

Karel Müller

Karel Müller (1899–1977), malíř a grafik. Studoval na Soukromé škole F. Engelmüllera v Praze, poté malbu a grafiku u M. Švabinského, V. Bukovace a J. Obrovského (1918–1924) na Akademii výtvarných umění v Praze. Zabýval se malbou, volnou a drobnou grafikou, ilustrátorskou tvorbou a kresbou. Ilustroval více než 150 knih, z toho značnou část pro děti. Vystavená Babička v jeho úpravě a frontispisem je z roku 1959.

Karel Beneš

Karel Beneš (narodil se 14. 3. 1881 v Hlinsku, zemřel tamtéž), malíř a kreslíř, profesor státního reálného gymnázia v Náchodě. Studoval u E. K. Lišky, J. Preislera ad. Od roku 1911 působil v Náchodě jako středoškolský učitel. Kreslí a maluje hlavně motivy starých stavení a malebných koutů českého venkova. Vytvořil mnoho studií a obrazů z Náchodska a Hlinecka, ilustroval sborníky (např. turistický sborník Turov) a drobné tisky. Pro Chrastinovo vydání Babičky z roku 1920 vytvořil kresbu na obálku.

Josef Kočí

Josef Kočí (1880–?), malíř, grafik a ilustrátor. Studoval dva roky v soukromé grafické škole v Plzni a na Akademii výtvarných umění v Praze u F. Ženíška (1896–1902). Vykonal studijní cesty po Itálii a Americe. Jako ilustrátora ho přitahovala historická témata, ilustroval romány Dickensovy a přispíval též do Humoristických listů. V malbě se soustředil na výjevy z českých dějin, později se však zaměřuje na život našeho venkovského lidu. Babička s Kočího ilustracemi vyšla roku 1929.

Rudolf Kučera

Rudolf Kučera (1884–?), malíř a učitel kreslení. Studoval na pražské Akademii v Hynaisově speciálce. Vykonal množství cest do zahraničí (Německo, Itálie, Polsko, Ukrajina, Rusko) za účelem národopisných studií. Působil na Moravě a na Slovensku. Je malířem tatranských zákoutí a salašnických idyl se slovenskými pastýři a polskými zbojníky. Jím ilustrovaná Babička byla vydána roku 1929.

Send to Kindle

Zdroj: archiv muzea

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID