Informace pro veřejnost z hlediska GDPR

Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás informuje, že zpracovává osobní údaje:
1. V následujícím rozsahu: jméno, příjmení, kontaktní a adresní údaje, rodné číslo, číslo OP, čísla bankovních účtů, info o dětech
2. Na základě: splnění správních povinností, pro plnění smlouvy, na základě souhlasu a na základě oprávněného zájmu správce.
2.1 Osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu, jsou následující: pořizování fotografií, pořizování záznamů z kamerového systému (zaměstnanci), apod.
2.2 Osobní údaje, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, jsou následující: pořizování záznamů z kamerového systému (veřejnost) – ochrana majetku a zdraví, apod.
3. Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naši organizaci jmenován Eva Takáčová, takacova(at)muzeumbn.cz
3.1 V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:
a) účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,
b) zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů, dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou
3.2 Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
3.3 Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
3.4 Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 14, odst. 5, písm. b) GDPR.
3.5 Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 14, odst. 5, písm. b) GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na: Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, Maloskalická 47, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze emailovou komunikaci.
3.6 Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací jak dle č. 14, odst. 5, písm. a) GDPR, tak dle č. 14, odst. 5, písm. b), bude správcem účtováno dle aktuálně platného ceníku Muzea Boženy Němcové.
4. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských akcí, pořádaných Muzeem Boženy Němcové, bude pořizován audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace a nebude předáván třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.
5. Upozorňujeme, že prostory Muzea Boženy Němcové v České Skalici jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem, o jehož provozu Vás případně může informovat pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID