Literární archiv Muzea Boženy Němcové v České Skalici

Základem každého literárního muzea je knihovna a archiv. Knihovna Muzea Boženy Němcové v České Skalici má 16 000 svazků. Tvoří ji především torzo první veřejné školní knihovny na Náchodsku, založené vrstevníkem Boženy Němcové, učitelem Josefem Arnoštem Koliskem, obsáhlá knihovna obrozeneckých tisků a časopisů, do které jsou zařazeny i knihy nejstarší, oddíl českých, slovenských i zahraničních vydání děl Boženy Němcové, literatura o spisovatelčině životě a díle, regionální knihovna, literární dílo Václava Řezníčka, knihy o válečných událostech roku 1866 a příruční knihovna.

Nás bude více zajímat literární archiv. Jeho nejcennější částí je pozůstalost Boženy Němcové. Českoskalický Klub českých turistů, který tehdy spravoval městské vlastivědné muzeum, ji v roce 1919 odkoupil od spisovatelčiny dcery Dory, učitelky v Jičíně, když ji před tím neúspěšně nabídla Národnímu muzeu v Praze. Tato pozůstalost se pak v průběhu dalších let stala mocným impulzem k otevření prvního českého literárního muzea v České Skalici 27. května 1931 ve staré radnici na náměstí.

Spisovatelčina pozůstalost obsahuje osobní dokumenty Boženy Němcové a její rodiny, spisovatelčinu korespondenci přijatou i odeslanou, korespondenci Josefa Němce, členů rodiny i přátel, jiné rukopisy, knihy i drobné tisky, rodinné fotografie i fotografie přátel, nábytek a další památky.

Z rodinných památek jsou nejznámější: spisovatelčin psací stůl, komoda sloužící jako prádelník, oblíbené obrázky a drobné předměty. Z nich jmenujme aspoň malou porcelánovou bystu J. W. Goetha, dar J. E. Purkyně, olej Alpská krajina a Handelčané, rytina představující G. Sandovou, akvarel z Bacúchu na Slovensku, pléd z černého tylu s aplikovanými květy nebo bohatě zdobený vějíř, dar Vojtěcha Šembery ze Slovanského bálu ve Vídni. Z pozůstalosti pochází také např. pramen vlasů Boženy Němcové a syna Hynka, otcovy šediny, otcův škapulíř a růženec, vidlička s kostěnou střenkou nebo vytírátko na péra s kovovou ručkou, dar Dušana Lambla.

V korespondenci Boženy Němcové převládají dopisy rodinné – s Josefem Němcem (58 kusů dopisů přijatých a 30 dopisů odeslaných), s Jaroslavem Němcem (41 kusů), ale objevují se i další odesilatelé a adresáti: Antonín Augusta, Václav Čeněk Bendl (20kusů), MUDr. Josef Čejka, Josef Franta-Šumavský, Václav Hanka, Ivan Helcelet, Dušan Lambl, Jaroslav Pospíšil, Hanuš Kolowrat-Krakowský a další.
Druhá, větší část podobně rozvrstveného archivu Boženy Němcové je uložena v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze. Nebyla sem „převzata jako celek, ale vznikla postupně různými koupěmi a dary“. Rodinné dokumenty, rodinná korespondence, fotografie apod. pocházejí z rodiny Miloslavy Maudrové-Němcové, část korespondence byla do archivu převedena z literárního archivu Národního muzea dr. Miloslavem Novotným.

Také českoskalické muzeum získávalo některé položky dnešního literárního archivu Boženy Němcové koupěmi: ze Zinkovy aukce, z Herbenovy pozůstalosti, od rodiny Záhořovy, z antikvariátů i od konkrétních majitelů. Rodina nakladatele Arnošta Kvasničky darovala např. archivu rukopisný Zápisník Boženy Němcové z let 1851–55, z kterého nakladatelství Kvasnička a Hampl vydalo v roce 1929 zdařilé faksimile s dokonalými světlotiskovými reprodukcemi originálu a poznámkami dr. Miloslava Novotného. V šedesátých a sedmdesátých letech byl např. do archivu zakoupen Dopis B. Němcové synu Karlovi z 4. listopadu 1856, portrét Barunky Panklové-Němcové od Gustava Vacka, první vydání Babičky Jaroslava Pospíšila z r. 1855 s věnováním Josefině Proškové, uvnitř s pozdravem rodině.

Z pozůstalosti připomeňme ještě vzácné torzo Pospíšilova prvního vydání Babičky z r. 1855 s autorskými korekturami a přípisky Boženy Němcové a druhé, Augustovo vydání Babičky z r. 1862 podepsané i s věnováním sestře Franty-Šumavského. Věnování psala Božena Němcová z posledních sil několik hodin před smrtí. Spisovatelčin rukopis klesá prudce dolů a v textu je několik pravopisných chyb.
Z dalších rukopisných památek z pozůstalosti Boženy Němcové uveďme alespoň fragment povídky Urozený a neurozený či Neveselá svatba, spisovatelčin překlad historické hry Karla Ferdinanda Gutzkowa Pravzor Tartuffa, z fotografií portréty Boženy Němcové, fotografie sourozenců a dětí a daguerrotyp Josefa Němce. Na rozdíl od rukopisných památek, které byly v letech 1975–1979 postupně z výtěžku ze vstupného do muzea restaurovány v Restaurátorském ateliéru písemných památek v Hodoníně, hrozí většině fotografií včetně uvedené daguerrotypie brzká zkáza. Je třeba proto všechny fotografie urychleně převést na dnešní digitální nosiče, které muzeum až do loňského roku nemělo k dispozici, aby se uchoval aspoň dnešní stav těchto vzácných památek.

 

 

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID