Výběrové řízení na obsazení pracovního místa muzejní edukátor/dokumentátor sbírkových a mobiliárních fondů Muzea Boženy Němcové

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice vyhlašuje výběrové řízení na neúřednickou pracovní pozici EDUKÁTOR/DOKUMENTÁTOR sbírkových a mobiliárních fondů. Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 29.05.2019 do 17:00 na adresu město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice nebo osobně na sekretariát Městského úřadu v České Skalici, vchod A, 1. patro. Obálku nezapomeňte označit „VŘ – EDUKÁTOR/DOKUMENTÁTOR – neotvírat“.


Místo výkonu práce: Česká Skalice
Předpokládaný nástup do zaměstnání: nejpozději od 1. 8. 2019
Doba trvání pracovního poměru: Plný pracovní úvazek
  Doba neurčitá
  Tříměsíční zkušební doba
Platové zařazení: Platová třída č. 9

 

Pracovní náplň:

Příprava edukačních programů, akcí pro veřejnost a doprovodných programů vedení programů pro školy, komunikace se školami a pedagogy komentované prohlídky podílení se na přípravě výstav a publikační činnosti oddělení Muzea Boženy Nemcové.

Zajišťování katalogizace, inventarizace a evidence dokumentačních podkladů včetně digitálních, zajišťování vytváření základní identifikační dokumentace památkového fondu nebo sbírek a podsbírek a spolupráce při průzkumech a šetřeních a vytváření odborných informačních fondů.

Požadavky:

Minimálně úplné střední všeobecné nebo odborné vzdělání s maturitou, vzdělání v oblasti dějin umění, muzeologie a dalších příbuzných humanitních oborů,

státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR,

minimální věk 18 let,

plnou svéprávnost (způsobilost právně jednat),

bezúhonnost

Další požadavky:

didaktické a organizační schopnosti, schopnost pracovat v týmu na dalších aktivitách a projektech, spolehlivost, pečlivost, samostatnost, iniciativa, zkušenosti s volnočasovými aktivitami s dětmi i jinými cílovými skupinami (senioři, handicapovaní apod.), umění jednat s lidmi, schopnost sebereflexe, chuť vzdělávat se a rozvíjet

výhodou základní znalost práce s PC (Word, Excel, Bach) a aktivní využívání internetu

znalost grafických programů výhodou

řidičský průkaz skupiny B

výhodou znalost německého jazyka

Dále uvítáme:

orientaci v zákoně č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy

a základní orientaci v následujících právních předpisech:

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

místní znalost, zájem a vztah k historii, památkám a prezentaci kulturního dědictví.

Náležitosti přihlášky:

• jméno, příjmení a titul,

• datum a místo narození,

• státní příslušnost,

• místo trvalého pobytu (popř. zasílací adresu),

• číslo OP nebo č. dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

• datum a podpis.

Pouze pro účely výběrového řízení uveďte, prosím, do přihlášky:

• kontaktní telefonické a elektronické spojení.

K přihlášce nutno přiložit tyto doklady:

• strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se vypisované pracovní pozice,

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky,

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

• kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání.

Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 29.5.2019 do 17:00 na adresu město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice nebo osobně na sekretariát Městského úřadu v České Skalici, vchod A, 1. patro. Obálku nezapomeňte označit „VŘ – EDUKÁTOR/DOKUMENTÁTOR – neotvírat“.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím osobních údajů v nich obsažených pro vnitřní potřebu Městského úřadu v České Skalici. Po skončení výběrového řízení budou všechny obdržené písemné materiály skartovány.

Ústní pohovory s vybranými uchazeči proběhnou 30.5.2019. Čas pohovoru bude sdělen 29.5.2019 telefonicky a e-mailem všem uchazečům, kteří budou splňovat podmínky pro výběrové řízení a postoupí k osobnímu pohovoru. V případě velkého zájmu o nabízenou pracovní pozici si zadavatel vyhrazuje právo provést předkolo výběrového řízení bez účasti uchazečů.

Podrobnější informace k vypisované pozici podá:

Mgr. Martina Zálišová, vedoucí odboru kultury, tel.: 602 283 606

Kategorie:

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola
Dějiny České Skalice
Muzeum 1866

NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
info@muzeumbn.cz

PROGRAMOVÝ KALENDÁŘ

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID