mapa stránek

cz  en  pl

Zasílání novinek

Vyhledávání

logo

Práce studentů Ateliéru voľnej textilnej tvorby na VŠVU v Bratislave

Předcházející ročníky českoskalického bienále ateliérů textilní tvorby byly věnovány pracím studentů z textilních ateliérů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1999), Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (2001) a Textilní fakulty Technické univerzity Liberec (2003). Posláním těchto přehlídek je prezentace ukázek současné, moderní textilní tvorby a naznačení směrů, jimiž se ubírá.

Vysokou výtvarnou školu se na Slovensku podařilo zřídit až v roce 1949. Dostala název Vysoká škola výtvarných umění a jejím sídlem se stala Bratislava. Škola měla do jednoho celku spojovat tradiční akademii a uměleckoprůmyslovou školu, avšak v prvním školním roce byly otevřeny pouze tradiční, „akademické“ školy – dvě malířské a stejný počet sochařských a škola restaurátorská. Po roce přibylo grafické oddělení. K naplňování uvedené koncepce začalo docházet teprve od druhé poloviny padesátých let, kdy se výuka na škole začala rozšiřovat o obory užitého umění a architektury. V roce 1960 tak na škole vzniklo, mimo jiné, i oddělení monumentální malby, v jehož rámci byly tvořeny též tapiserie, a to jak tapiserie autorské, tak tapiserie vytvářené ve spolupráci s gobelínovými dílnami v Jindřichově Hradci a ve Valašském Meziříčí. Oddělení vedl Peter Matějka. Od konce šedesátých let pak patřilo k programovým cílům školy úsilí o integraci, či syntézu, nejrůznějších oblastí výtvarného umění a architektury. Byla tu snaha zapojit všechny výtvarné disciplíny do architektonické tvorby.

Pro textilní tvorbu na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě byl významným rok 1976, kdy bylo na katedře užitého umění otevřeno oddělení textilu. Jeho první vedoucí byla Eugénie Lehotská.

Po listopadu 1989, na jaře roku 1990, byl vypsán konkurz na všechna pedagogická místa na škole. Bylo též rozhodnuto neměnit nijak zásadně strukturu školy, ale přepracovat koncepci výuky. Posílena byla oddělení na katedře užitého umění, důležitou byla změna výuky v prvním ročníku, kde byl vytvořen systém kurzů na principu kurzů Bauhausu. Škola tehdy navázala – a daří se jí udržovat – řadu mezinárodních kontaktů.

Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě má v současné době 11 kateder. Mezi nimi též katedru textilní tvorby, která vznikla před deseti lety (v roce 1995) vyčleněním z katedry užitého umění. Katedra sestává z ateliéru textilního dizajnu, ateliéru oděvního dizajnu, ateliéru volné textilní tvorby (s kurzem restaurování textilu) a z kurzů textilu a kresby.

Ateliér volné textilní tvorby, pracím jehož studentů je věnována přítomná výstava, vede paní docentka, akad. mal. Eva Mináriková. Pedagogové ateliéru učí frekventanty bakalářského i magisterského studia zkoumat různé tradiční i moderní textilní (a do jisté míry i netextilní) techniky, učí je využívat tyto techniky ve své tvorbě. Studenti jsou zasvěcování do soudobého směřování k mezioborové umělecké tvorbě a podněcováni k tvorbě nekonvenčních textilních artefaktů, vzniklých na základě neotřelých nápadů, artefaktů s příběhem, experimentů, vyžadujících notnou dávku fantazie, a to v širokém intervalu od prací užitkového charakteru po výsledky volné textilní tvorby, od miniatur kupříkladu charakteru textilního šperku po monumentální dvojrozměrné i trojrozměrné objekty, od děl vytvořených tradičními, ale i exotickými textilními technikami (například tkaním, paličkováním či zplsťováním… nebo technikou ikatu) po instalace, koncepty. Součástí výuky v ateliéru je též kurz restaurování textilu. Je věnován seznámení se s historickou textilií, realizaci kopie jejího fragmentu a následně i jejímu využití v oblasti volné tvorby. Posláním zmíněného kurzu textilu je obeznámit studenty nejen se ztvárňováním textilních, ale i některých dalších „měkkých“ materiálů. Jsou v něm vedeni od naskicování nápadu až po využití textilních materiálů v nejrozličnějších oblastech výtvarné práce, k pochopení, že nejsou zdaleka určeny toliko k tradičním ručním pracím.

K četným aktivitám studentů ateliéru volné textilní tvorby patří rovněž výstavní činnost, a to nejen na Slovensku, ale i v České republice. Dosud vystavovali například v Havířově, Moravském Berouně, na Sovinci… V České Skalici vystavují bezmála tři desítky studentek a několik doktorandek na padesát prací. V muzejní výstavní síni a v přilehlých prostorách jsou prezentovány přehoz, textilní šperky, tapiserie, objekty, instalace… zpracované nejrozličnějšími technikami (tkaním, plstěním, tiskem, výšivkou, síťováním, kresbou…). V řadě případů je spojuje společné téma („utrpení“, quo vadis homine“ …) a je obdivuhodné, na základě jakého příběhu, v jak různých polohách, jak různými technikami a z jak různých materiálů jejich práce vznikly. Pro všechny vystavené práce je pak typická propracovanost do nejjemnějšího detailu, do poslední nitky, a skutečnost, že jsou výsledkem dokonale zvládnuté – ve většině případů textilní – techniky.

(Vlastimil Havlík)

Kategorie:

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Historie textilní výroby
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola
Muzeum 1866

NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
info@muzeumbn.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID
Software pro správu a údržbu majetku SW KLID


Region Adršpach – ubytování a zážitky